Ana Sayfa
Akademik Etkinlikler
V I. Kamu Politikaları Çalıştayı (2015)
VI. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

VI. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

1. ÇALIŞTAY HAKKINDA
İlk olarak 2009 yılında Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen Kamu Politikaları Çalıştayı;sosyal bilimler içinde nispetengenç bir disiplin olan kamu politikasının Türkiye’de gelişmesini ve bu alana özgün kuramsal ve uygulamaya dönük katkılar yapmayı, alanla ilgilenen akademisyen, uzman ve uygulamacıları bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımını ve bu aktörler arasında işbirliği olanaklarının sağlanmasını amaçlamaktadır. 
Bu kapsamda, 6. Kamu Politikaları Çalıştayı 16-18 Eylül 2015 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Sakarya’da gerçekleştirilecektir. 

2. BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME
Kamu Politikaları Çalıştayının temelleri Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından atılmıştır. Ancak yeterli katılımcı sayısına ulaşılamadığından daha önceden kabul edilen bildirilerin dışında bildiri çağrısına çıkma ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda, 300-350 kelimeyi aşmayacak biçimde bildiri başlığı ile yazar(lar)ın isim ve iletişim bilgilerini içeren bildiri özetleri 6 Temmuz 2015 tarihine kadar mail yoluyla ozerk@sakarya.edu.tr adresine gönderilebilir. Bildiri özetlerinde, araştırmanın amacı ve problemi, dayandığı kuramsal/kavramsal arka plan, araştırma sorusu ve/veya alt soruları, araştırmanın alana katkısı, yöntemi, araştırma tamamlandıysa ulaşılan bulgular ve (beklenen) sonuçların yer almasına dikkat edilmelidir.

3. GENİŞLETİLMİŞ ÖZETLERİN HAZIRLANMASI
Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesinden sonra aşağıdaki şartları taşıyan genişletilmiş bildiri özetlerinin 31 Ağustos 2015 tarihine kadar gönderilmesi beklenmektedir. Daha farklı akademik yayınlar için ileride değerlendirilmesi ihtimali düşünülerek Çalıştay kapsamında genişletilmiş bildiri özetlerinin istenmesine karar verilmiştir. Bu özetler, bildiri kitapçığı olarak basılacak ve çevrimiçi olarak da yayınlanacaktır. Böylece, Çalıştay tarihinden önce moderatörler ve diğer katılımcıların bildirilere ulaşma imkanı sağlanmış olacaktır.

Yazım Kuralları
Genişletilmiş özetlerde bir makalede bulunması gereken başlık, giriş, araştırma problemi, araştırma soruları ve yöntem gibi temel özellikler yer almakla birlikte kapsamı daha kısadır. Genişletilmiş özet metinlerin 2000-2500 kelime arasında olması gerekmektedir. Ayrıntılar yerine, araştırmanın teorik arka planı, yöntemi ve ana bulguların tartışılmasına odaklanılması tercih edilmelidir. Metnin Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, tek satır aralığı, sayfa kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 3cm, paragraf araları önce 9nk-sonra 6nk olacak şekilde düzenlenmelidir.
Metinlerin hazırlanmasında APA (American Psychology Association) standartları izlenmelidir. Bu doğrultuda aşağıda kaynak göstermeye ilişkin bazı örnekler verilmiştir. Ancak metin içi düzenlemeler, tablolar ve şekillerin gösterimi gibi diğer ayrıntılara http://www.apastyle.org/learn/index.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
Metin İçinde Kaynak Gösterme:
(Lim, Menaldo&Prakash, 2015)
(Lim&Prakash, 2014)
(Morçöl, 2012)
(DeLeon, 2006: 42)
Kaynakça:
Lim, S., Menaldo, V & Prakash, A. (2015). Foreign aid, economic globalization, and pollution. Policy Sciences, 48(2), 181-205.
Morçöl, G. (2012). A complexity theory for public policy. New York, NY: Routledge.
DeLeon, P. (2006).The historical roots of the field. In M. Moran, M. Rein & R. E. Goodin (Eds.), The Oxford Handbook of Public Policy, (pp. 39-57), Oxford: Oxford UniversityPress.

4. BAŞARILI BİLDİRİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ
Bu yıl düzenlenecek olan Çalıştay’da belirlenecek olan hakem heyeti tarafından oylanan en iyi tebliğlere ödül verilecektir. Ödüle aday olan tebliğ sahibinin veya sahiplerinden birinin lisans üstü öğrencisi ve/veya araştırma görevlisi (doktorasını bitirenler dahil) olması gerekmektedir. Hakemler tarafından verilen puanlara göre toplamda en başarılı çalışmalar şu şekilde ödüllendirilecektir.

Birincilik Ödülü  1000 TL
İkincilik Ödülü  750TL

 

5. ÖNEMLİ TARİHLER

  • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih : 6 Temmuz 2015
  • Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 27 Temmuz 2015
  • Genişletilmiş Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 31 Ağustos 2015
  • Çalıştay Programının İlan Edilmesi  : 4 Eylül 2015
  • Çalıştay Tarihi: 16-18 Eylül 2015

6. ÇALIŞTAY BİLİM KURULU
Prof. Dr. Argun Akdoğan (TODAİE)
Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ (Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Gökhan ORHAN (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Göktuğ MORÇÖL (PennStateHarrisburg)
Prof. Dr. Hamza AL (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÇEVİK (Karabük Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin GÜL (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Korel GÖYMEN (Sabancı Üniversitesi)
Prof. Dr. Mete YILDIZ (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhittin ACAR (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat OKÇU (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Musa EKEN (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Can Umut ÇİNER (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Hasan Engin ŞENER (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet Zahid SOBACI (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa Kemal BAYIRBAĞ (ODTÜ)
Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN (Atılım Üniversitesi)
Doç. Dr. Ulaş BAYRAKTAR (Mersin Üniversitesi)

7. ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Musa EKEN, SAÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hamza AL, SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Ferruh TUZCUOĞLU, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Özer KÖSEOĞLU, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Yrd. Doç. Mustafa Lütfi ŞEN, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Hale BİRİCİKOĞLU, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Lütfi ÖZCAN, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Abdulkadir AKSOY, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Duygu DEMİROL DUYAR, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Elif MADAKBAŞ GÜLENER, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Fikret TOPAL, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Onur TÜRKÖLMEZ, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Ömer Faruk KÖKTAŞ, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. İlknur Rabia SIRAKAYA, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Soner TAUSCHER, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü